Samenstelling bestuur

 

De STATUTEN van de vereniging kunt u hier vinden. 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat minimaal uit 5 leden (momenteel telt het bestuur 9 leden). Er zal altijd gestreefd worden naar een oneven aantal. 

De bestuurleden worden benoemd middels een of meer bindende voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als minimaal 10 leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering meegedeeld. Een voordracht door de leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

Bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van drie jaar. Ieder jaar treedt een evenredig deel van de bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster. 

Van het bestuur maken deel uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter wordt als zodanig door de algemene vergadering aangewezen. Voor het overige worden de functies door het bestuur in onderling overleg verdeeld. 

De huidige samenstelling van het bestuur is: 

K. Kraak, voorzitter vanaf 2016 , aftredend 2018 
Dissel 54, 
1141 ZN Monnickendam 
Tel. 0299 652696 
koert@combiko.nl

V. P. Keesmaat, secretaris vanaf 2006, aftredend 2018 

Korhoenlaan 39, 
2104 BG Heemstede 
Tel. 06 81999151 
secretaris@oudmonnickendam.nl 

B. van der Kolk, penningmeester vanaf 2008, aftredend 2017 
Haringburgwal 8, 
1141 AT Monnickendam 
Tel. 0299 652580 
bertienvanderkolk@hetnet.nl 
Bankrekeningnummer (IBAN): NL30 RABO 03428 10 901 

G. Bont, lid vanaf 1988, aftredend 2019 
Noordeinde 55, 
1141 AG Monnickendam 
Tel. 0299 655921 

T. M. Meijer, lid vanaf 2004, aftredend 2017 
Noordeinde 7, 
1141 AE Monnickendam 
Tel. 0299 651181 
ton.meijer.sebv@gmail.com 

K. Roos, lid vanaf 1980, aftredend 2019 
Zarken 23, 
1141 BK Monnickendam 
Tel. 0299 650964 
k.roos@hetnet.nl 

E. A. M. Willms, lid vanaf 2004 , aftredend 2017 
Noordeinde 91, 
1141 AJ Monnickendam 
Tel. 0299 - 652084 
ed@willms.nl

H.G. Reurs, lid vanaf 2016, aftredend 2019 
Zonnepad 1, 
1141 SN Monnickendam 
Tel. 0299 654901 
herman.reurs@ziggo.nl

 

ANBI informatie vereniging Oud Monnickendam
De Vereniging Oud Monnickendam is geregistreerd als een culturele ANBI- instelling. 

a. RSIN/fiscaal 
nummer.: 815484124

b. Beleidsplan: 
De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Het beleid is erop gericht de doelstellingen te bereiken door: 

  1. het organiseren van lezingen, enz., voorlichtende op het gebied van stedenschoon en geschiedenis van Monnickendam en omgeving;

  2. het beschermen van historisch en architectonisch waardevolle gebouwen en monumenten;

  3. het verkrijgen en in goede staat behouden van roerende goederen, betrekking hebbende op de historie van Monnickendam;

  4. het verzamelen en uitgeven van gegevens, betreffende de geschiedenis van Monnickendam;

  5. het geven van adviezen en zonodig geldelijke ondersteunen van op haar initiatief opgerichte Stichtingen, zoals Stichting Waterlandmuseum De Speeltoren en de Stichting IJsschuiten Gouwzee;

  6. Via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur ij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse projecten wordt een positieve impuls gegeven,door zitting te nemen in de monumenten- en welstandscommissie Waterland;

  7. Archeologisch onderzoek in geheel Waterland door de werkgroep Archeologische Werkgroep Waterland;

  8. Het interviewen van Monnickendammers voor de vastlegging van verhalen, gebeurtenissen, leef- en werkomstandigheden en andere van historisch belangrijke zaken. 

Tevens geeft de Vereniging Oud Monnickendam een prijs uit in de vorm vorm van De Monnick. Een persoon of meerdere personen of instellingen kunnen in aanmerking komen voor deze prijs indien hij/zij, naar het oordeel van een speciaal daarvoor in leven geroepen commissie, een belangrijke bedrage heeft geleverd aan de doelstellingen van de Vereniging. 

"Oud Monnickendam" wil haar leden en vrijwilligers zoveel mogelijk bij dit alles betrekken om gezamenlijk invloed in de goede richting uit te oefenen. 

c. Beloningsbeleid:
De bestuurders en de vrijwilligers kregen geen beloning in welke vorm dan ook voor de werkzaamheden en inzet voor de Vereniging. 

d. Jaarverslagen: 
De jaarverslagen van de VOM zijn terug te vinden achter de knop Jaarboeken

e. Financiele verslagen: 
De financiele verslagen van de VOM zijn terug te vinden achter de knop Jaarboeken

Belastingvoordeel
Algemeen nut beogende instellingen (ANBIs) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken. 

Inkomsten- en vennootschapsbelasting
Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBIs). 

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Bent u donateur van culturele ANBIs dan kunt u vanaf 2012 tot en met 2017 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. 

Schenk- en erfbelasting
Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBIs is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder