* De Lange Ben

GEZAMELIJK BEZWAARSCHRIFT AAN DE GEMEENTE WATERLAND VAN ERFGOEDVERENING HEEMSCHUT EN VERENIGING OUDMONNICKENDAM

 

Burgemeester en Wethouders van Waterland

Postbus 1000

1140 BA Monnickendam

Onderwerp: Bezwaar besluit 6 mei 2018 (U18.01605) 

Betreft: afwijzen verzoek aanwijzing Havenstraat 28/Haven 18 als gemeentelijk monument

Amsterdam,  19 juli 2018

Geacht College,

Hiermee tekenen ondergetekenden, vereniging Oud-Monnickendam en Erfgoedvereniging Bond Heemschut, bezwaar aan tegen de afwijzing de gemeentelijke monumentenstatus van Havenstraat 28/Haven 18 door het toenmalige College van B&W dd. 6 mei. 

Dit als (tweede) besluit op het aanwijzingsverzoek van 5 augustus 2016, ingediend door de Vereniging Oud-Monnickendam. 

In februari 2017 is door P.C. Meijers Bouwhistorie en Restauratie in opdracht van de gemeente Waterland een bouwhistorisch onderzoek verricht naar de Rokerij aan de Haven 18 te Monnickendam.

De conclusie van dit rapport is helder: de waarde van het complex ligt in twee rijen hangen, die fysiek een onderdeel vormen van het stadsgezicht van Monnickendam. Vormgeving en materialisering vertegenwoordigen lokale en nationale waarde(n). De zichtbaarheid vanaf het land en vanaf het water worden specifiek genoemd als kernkwaliteiten. Het advies is de twee rijen hangen zichtbaar te laten blijven vanaf de openbare weg en de haven.

Op 6 april is een motie aangenomen door de Raad van de Gemeente Waterland het pand geen monumentenstatus toe te kennen, maar het monumentwaardige deel te slopen en elders opnieuw op te bouwen. Dit besluit is genomen zonder dat de Raad geïnformeerd was over de bouwhistorische waarden zoals in het rapport van februari 2017 geduid. Dit rapport kwam eerst definitief binnen op 10 april 2017.

Op 6 oktober 2017 is door het College van B&W van de gemeente Waterland een besluit genomen de aanwijzingsprocedure te starten zoals bedoeld in artikel 4 van de Erfgoedverordening Gemeente Waterland 2010. Dit mede op basis van een positief advies van de monumenten- en welstandscommissie van Waterland van 2 oktober 2017.

Op 14 december 2017 is een tweede motie behandeld in de Raad van Waterland om het pand niet aan te wijzen en nieuwbouwplannen in gang te zetten waarbij monumentwaardige delen van het pand worden gesloopt en opgeslagen. De motie is aangenomen.

Op 6 mei 2018 heeft het College van B&W, in tegenstelling tot haar eerste besluit om over te gaan tot aanwijzing, besloten de panden niet aan te wijzen als monument.

Eerst op 14 juni jongstleden is de Vereniging Oud Monnickendam over dit besluit in kennis gesteld.

Onze bezwaren richten zich op de volgende aspecten:

1. De vereniging Oud-Monnickendam is eerst op 14 juni, dat is meer dan 5 weken na het collegebesluit geïnformeerd over de beslissing.

2. Het besluit is genomen door het college op 6 mei 2018, dat wil zeggen ruim na de verkiezingen van 21 maart 2018. Binnen deze periode kunnen door een demissionair college geen (belangwekkende) besluiten genomen worden.

3. Het college stelt als voornaamste reden dat er eerdere toezegging zijn gedaan aan de eigenaar om mee te werken aan sloop en nieuwbouw op het betreffende perceel. Wij stellen dat deze toezeggingen niet traceerbaar zijn, en niet vastgelegd zijn in college- dan wel raadsbesluiten. Dit onder verwijzing naar een lange voorgeschiedenis die terug zou gaan tot het jaar 2006. Dat er sprake is van een in 2016 beoordeeld bouwplan zegt niets over de realiseerbaarheid c.q. medewerking van het College dan wel de Raad.

Dat er een grondruil heeft plaatsgevonden tussen gemeente en eigenaar om een (nog niet ontworpen) bouwplan mogelijk te maken, betekent niet dat een bouwplan niet met behoud van de te beschermen cultuurhistorische waarden zou kunnen worden uitgevoerd.

Per brief van 5 april 2017 geeft de eigenaar van het perceel, de firma Hakvoort, aan de gemeente Waterland zelf aan dat er sprake is van twee scenario’s:

1. Het toekennen van de status van gemeentelijk monument waarbij de nieuwbouwplannen vervallen en het pand in haar huidige vorm een functie krijgt voor haar bedrijf;

2. Het meewerken door de gemeente aan de nieuwbouwplannen, waarbij een bouwaanvraag wordt ingediend.

De gemeente Waterland geeft bij monde van de eigenaar in dezelfde brief aan dat toetsing van de plannen nog in zijn geheel niet heeft plaatsgevonden, noch aan het bestemmingsplan, noch aan redelijke eisen van welstand. 

Van enige vorm van toezeggingen kan daarom naar de mening van ons beider verenigingen geen sprake zijn.

Wij wijzen uw College tenslotte op het feit dat door de adviseurs ook nationale waarden aan de twee rijen hangen worden toegekend. Hierover wordt in het onderhavige besluit niet gerept. Dit maakt de besluitvorming derhalve onvolledig en daarmee onvoldoende gemotiveerd.

Uitvoering Motie 358-20

In de afwijzing wordt voorbij gegaan aan de motie van 14 december 2017 inzake sloop en opslag van de monumentale onderdelen. Wij stellen dat, mocht het College uitvoering hebben gegeven aan deze motie, dit in haar motivatie aan de orde had moeten komen. Wij gaan er vooralsnog van uit dat het College deze motie terzijde heeft gelegd.

Erfgoedverordening Gemeente Waterland 2010

Ten slotte verwijzen wij u naar de Erfgoedverordening 2010 van de gemeente Waterland. Deze verordening is nog steeds van kracht. Hierin wordt in Hoofdstuk 3 de procedure van de aanwijzing gemeentelijk monument vastgelegd. In artikel 6 worden de termijnen van advies en aanwijzingsbesluit opgenomen. In lid 2 staat: "Het college beslist binnen twaalf weken na ontvangst van het advies van de Commissie Stads- en Dorpsbeheer, maar in ieder geval binnen twintig weken na de adviesaanvraag. Op 2 oktober 2017 heeft de commissie Stads- en Dorpsbeheer advies uitgebracht. Dus uiterlijk 19 februari 2018 had het college een beslissing genomen moeten hebben. Wij stellen vast dat het College van B&W zich niet aan deze termijn heeft gehouden.

Concluderend

Wij vragen uw commissie derhalve:

1. ons bezwaar te honoreren, op basis van 

- het feit dat het collegebesluit is genomen na de verkiezingen van 2018 

- onvoldoende motivatie en onvoldoende rechtsgeldige gronden 

- het college niet binnen de gestelde termijn een besluit heeft genomen

2. het Collegebesluit te vernietigen

3. het nieuwe College van B&W (geïnstalleerd voor verzending van de betreffende brief op 14 juni) op te dragen het advies van de welstands- en monumentencommissie te  volgen en het pand aan te wijzen. 

Aanwijzing betreft een college-bevoegdheid, en enkel op basis van de aanwijzing kunnen de stedenbouwkundige waarden worden geborgd. Vooralsnog zijn er namelijk geen schetsen, plannen of tekeningen (ingediend) op basis waarvan een andere afweging gemaakt zou kunnen worden de cultuurhistorische waarde op voldoende wijze te behouden. Mocht dit aan de orde zijn, dan kunnen - na aanwijzing - met een monumentenvergunning alleen op deze wijze de aanwezige waarden geborgd en geïntegreerd worden in een eventueel nieuwbouwplan. 

 

Henk Dirkx,
Vicevoorzitter provinciale commissie Noord-Holland 

 

K. Kraak

Voorzitter vereniging Oud-Monnickendam

 

V. Keesmaat

Secretaris Vereniging Oud Monnickendam

 

 


<<< Overzicht

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder